UntitledProjekto „NVO tinklas romų bendruomenei įgalinti” pareiškėjas – Lietuvos vaikų fondas.

Partneriai – Lietuvos moterų draugija ir  VšĮ Romų visuomenės centras.

Sprendžiant romų bendruomenės problemas svarbu, kad su romais dirbančios NVO didintų administracinius gebėjimus, burtųsi į koalicijas ir tinklus, kad jų balsas būtų svarus ir išgirstas. Projektu siekiama  sustiprinti NVO, dirbančių su romais, vienijimosi procesus, sukurti tinklą, gebantį vykdyti advokacijos veiksmus ir atstovauti romus, įtakoti viešosios politikos sprendimus.

Projekto tikslas: sustiprinti vykstančius koalicijos formavimosi procesus, paremti NVO mokymų, konsultacijų, gerosios praktikos keitimosi prasme, sukurti aktyvų tinklą.

Projekto uždaviniai: padidinti NVO, dirbančių su romais, galimybes dalyvauti politikos formavime ir sprendimų priėmime; – sustiprinti NVO, dirbančių su romais, tinklą, įtraukti naujus narius, tinklą formalizuoti; padidinti NVO administracinius gebėjimus. Projektas tiesiogiai prisideda prie romų diskriminacijos mažinimo siekiant įgalinti organizacijas, didinti administracinius gebėjimus, suteikti galimybę kartu ir tinkle veiksmingiau dalyvauti viešosios politikos procesuose, įtakoti sprendimų priėmimus romų atžvilgiu, imtis advokacijos,  orientuotos į tolerancijos skatinimą, daugiakultūrinį supratimą.

Siekiami kokybiniai rezultatai: 2 seminarai 15 NVO; 1 konsultacija su viešosios politikos dalyviais ir sprendimų priėmėjais; sukurtas 1 NVO tinklas; įtrauktos 5 NVO, kurios nedalyvavo tinklo veikloje; 2 spaudos konferencijos; 1 mokymai žurnalistams. Tiesioginė tikslinė grupė – su romais dirbančios 8 NV organizacijos, sukūrusios neformalų branduolį. Kviečiamos kitos NVO, dirbančios aktualiose romams srityse (moterų organizacijos, verslumą skatinančios) ir mažos vietinės NVO bei sukurtos romų iniciatyva. Netiesioginė tikslinė grupė – romų bendruomenė, kuri bus geriau atstovaujama ir, tikėtina, pradės spręstis romų įsisenėjusios beviltiškomis laikomos problemos, dalyvaus esamose NVO ar kurs naujas. Netiesioginė tikslinė grupė – Lietuvos institucijų, savivaldybių darbuotojai, politikai ir sprendimų priėmėjai, pakviesti dalyvauti renginiuose, supažindinami su gerąja praktika integracijos srityje. Netiesioginė tikslinė grupė – Lietuvos visuomenė, kuri romų įtraukties dėka taps vienalytiškesnė, demokratiškesnė, socialiai labiau teisinga ir subalansuota, nes stabiliausios visuomenės, gebančios generuoti visiems savo piliečiams gerbūvį, yra tos, kurios homogeniškos ir tolygiai išsivysčiusios, kur yra mažiausi kontrastai, kur nėra diskriminacijos, išnaudojimo, socialinio neteisingumo, žmogaus teisių pažeidimų.