untitled-2

Steigėjai:

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Vilniaus m. savivaldybė
Lietuvos vaikų fondas
Lietuvos čigonų bendrija “Čigonų laužas”

Pagrindinis tikslas – romų bendruomenės integracija į šalies gyvenimą.

Uždaviniai:

– romų etninės mažumos visavertis integravimas į Lietuvos visuomenės gyvenimą;
– romų tautinio savitumo išsaugojimas atsižvelgiant į specifines jų gyvenimo sąlygas;
– pažangių romų, lietuvių ir kitų tautų bendradarbiavimo idėjų propagavimo  skatinimas Lietuvoje ir užsienyje;
– statistinės, istorinės bei demografinės medžiagos apie Lietuvos romus kaupimas, sisteminimas;
– valstybinės kalbos kursų organizavimas;
– konferencijų, seminarų, apvalaus stalo pasitarimų ir kitų renginių,  susijusių su romų, kitų tautinių mažumų problemomis ir tautiniais santykiais, organizavimas;
– tautinių santykių raidos Lietuvos Respublikoje, tautinių mažumų problemų tyrinėjimas, viešosios nuomonės apklausų vykdymas;
– ryšių su atitinkamomis jų organizacijomis užsienyje palaikymas;
– konsultacijų gyventojams tautinių mažumų teisių ir apsaugos klausimais bei kitos teisinės pagalbos teikimas;
– su romų bendrijos veikla susijusių kultūros renginių organizavimas;
– etninio nepakantumo mažinimas bei priemonių prieš diskriminaciją vykdymas;
– romų bendruomenės bei atskirų jos narių atstovavimas tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose bei organizacijose, tame tarpe ir teismuose;
– pagal išgales labdaros bei kitos paramos teikimas.

 

RVC organizuoja savo veiklą siekdamas:

  • padėti romų bendruomenei įvertinti jų pačių situacijos problemiškumą, spręsti socialines bei materialines problemas,
  • keisti romų bendruomenės narių požiūrį į integracijos procesą,
  • organizuoti permanentinį Kirtimų romų bendruomenės vaikų ir paauglių ugdymą bei užimtumą, panaudojant viešosios įstaigos Romų visuomenės centras materialinę bazę,
  • formuoti bendruomenės vaikų ir paauglių, jų šeimų motyvaciją saviugdai ir savišvietai.

 

Veiklos

PRIEŠMOKYKLINIS MOKYMAS

* 2 priešmokyklinės grupės veikia RVC nuo pat pirmos dienos. Buvo planuota, kad būtent tiek vaikų  – 30, po 15 grupėje – bus rengiami mokyklai kasmet. Tačiau patirtis parodė, kad kiekvienais metais į pirmą klasę eina apie 8-10 vaikų. Kiti auklėtiniai tėvų pageidavimu ir pedagogų sprendimu kartoja priešmokyklinio ugdymo programą.

* Pasitvirtino grupių diferenciacija pagal amžių: jaunesni – 4-5 metų vaikai lanko grupę, veikiančią pagal ikimokyklinio ugdymo programą, vyresni – 6-8 metų vaikai lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

 

Problemos:

  • Nepavyksta rasti bendradarbiavimo galimybių su bendrojo lavinimo mokyklomis ir užtikrinant pamokų lankomumą. Mokyklos rodo visišką abejingumą romų vaikų specialiems poreikiams. Situacijai pakeisti Romų visuomenės centras kartu su Etninių tyrimų centru 2009 m. spalio 28 d. organizavo seminarą „Romų moksleiviai pradiniame ugdyme. Mokslo metų pradžios patirtys ir galimybės“ Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų, kur mokosi romų vaikai, administracijos atstovams, pradinių klasių mokytojoms, socialiniams ir specialiesiems pedagogams. 2011-2014 metais vykdytas tarptautinis projektas „Mano nuostabi mokykla“ (MBS) leido rasti bendradarbiavimo kelius.
  • Ieškodami naujų problemų spendimo būdų, RVC pedagogai vykdė tęstinį projektą „Kirtimų romų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų elgesio sutrikimų korekcija ir prevencija“ (konkurso administratorius Vilniaus miesto savivaldybė). Viena iš šio projekto veiklų – logopedo užsiėmimai – iš kart parodė priemonės efektyvumą.
  • 2009 m. prasidėjo savanorių, šefuojančių romų vaikus – pirmokus bendrojo lavinimo mokyklose, judėjimas. Nuo rugsėjo 1 dienos pirmieji savanoriai – Etninių tyrimų instituto sociologai – palaikydavo pirmokus, bendravo su pradinių klasių pedagogais, socialiniais darbuotojais. 2010 m. startavo projektas „Socialinis dialogas“. Šiuo metu Lietuvos Jaunimo Sakaliukų Sąjunga vykdo projektą „Padėk pritapti“.

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ UŽIMTUMAS

Romų visuomenės centre  sudarytos sąlygos lankyti įvairius būrelius bei užsiėmimus, kurie ugdo vaikų gebėjimus bei socialinius įgūdžius. Būrelius lanko tiek mažesni vaikai, tiek ir paaugliai.

 

Centre nuolat veikiantys būreliai:

–         kompiuterinio raštingumo pradedantiesiems,
–         interneto naudojimo,
–         pamokų ruošos,
–         muzikos,
–         dailės,

–         tradicinių šokių,
–         popieriaus plastikos;
–         sporto varžybos (aikštelėje)

 

SOCIALINĖ VEIKLA

Socialinė veikla vykdoma dviems kryptimis: su vaikais ir su suaugusiais bendruomenės nariais.

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti Trakų švietimo centro nuotolinio mokymo konsultacinis punktas. 2008/2009 mokslo metus baigė 18 moksleivių  nuo 5 iki 9 klasės, kurie mokėsi pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, iš kurių 16 buvo perkelti į aukštesnę klasę (iš jų 5 baigė pirmąją programos dalį – jiems buvo įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimai).  Jau trys besimokantys išlaikė valstybinius egzaminus ir gavo brandos atestatą. 2016 m. rugsėjo 1 d. mokslo metus pradėjo 15 besimokančiųjų, kurie rengiami išlaikyti pagrindinės ir vidurinės pakopos egzaminus.  Jų amžius yra nuo 18 iki 50 m.

Pasibaigus vairavimo kursams išaugo domėjimasis kompiuteriu, atsirado poreikis tobulėti. Romų jaunimas aktyviai naršo Internete (ieško darbo, skaito skelbimus, klausosi muzikos), turi savo elektroninį paštą, kur bendrauja su bendraamžiais virtualioje aplinkoje.

RVC nuolat organizuojami lietuvių kalbos kursai.

 

Vykdyti projektai:

Programa / fondas Projekto pavadinimas RVC statusas Koordinatorius
Comenius – LLP

 

PS CLUB – Prosociality Sport Club; Prosociality for Integration and Multiculturalism Partner Centro Studi e Villa Montesca (Italy)
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) VISTA – participatory VIdeo and social Skills for Training disadvantaged Adults Partner Centro Studi e Villa Montesca (Italy)
GRUNDTVIG Learning Partnerships – EMPATHY – European Modern PAinTing HistorY Partner Space Today UK Ltd. (UK)
European Social Fund Agency ROMŲ KULTŪROS IR VERSLO PARKAS „BAHTALO DROM“ Partner Lithuanian Gipsy Association “Gipsy Fire”
EACEA CORE  – EDUcational Contribution Efforts – Educate Educators Partner ADRA Bulgaria Foundation
EACEA MBS: MyBeautifulSchool –  a place where it is possible to be happy Partner Centro Studi e Villa Montesca (Italy)
LLP 2012

KA1: Roma multilateral projects

Exp-Rom: Professional education of experts for better future of intellectually disabled Roma Partner CIK Trebnje Slovenia
LLP – Grundtvig MOMA “Montessori method for Orienting and Motivating Adults” Partner Centro Studi e Villa Montesca (Italy)
  • Nacionalinės Dienos centrų programos projektas “Laipteliai į viršų”
  • Kirtimų romų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų elgesio sutrikimų korekcija ir prevencija
  • Vasaros poilsio programa ,,Mokėk ilsėtis neveltui”

Atnaujinta ir palaikoma interneto svetainė www.roma.lt.

Rugpjūčio 2 d. paskelbta Tarptautine romų holokausto aukų atminimo diena. RVC kartu su Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ kasmet organizuoja eilę renginių šiai dienai atminti.

2016-07-21 pasirašius sutartį su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Romų visuomenės centras kaip pareiškėjas pradėjo projekto „Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“  vykdymą.

Projekto tikslas – teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Partneriai – Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų rajono skyrius, Lietuvos romų bendruomenė, Romų integracijos namai, Romų Integracijos Centras (Šiauliai).

Veiklose dalyvaus suaugusieji darbingo amžiaus bei mokyklinio amžiaus romai Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Kybartuose, Troškūnuose, Žagarėje, Šalčininkų ir Varėnos, Vilniaus rajonuose.

Projekto trukmė – 4 metai

Nuo 2017 m. startuoja projektas „Rekomendacijų kovai su antisemitizmu ir netolerancija romams Lietuvoje“ („Development of  recommendations for action in the fight against antisemitism and antigypsyism in Lithuania“), kurį Romų visuomenės centras vykdys kartu su Lietuvos žydų bendruomene, Lietuvos žmogaus teisių centru ir Moterų informacijos centru. Projekto donoras – EVZ (Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”). Projekto trukmė – 2 metai.

RVC veikia kaip socialinių paslaugų teikimo centras, t.y. padedama spręsti daugumą romų socialinių problemų.

RVC – Lietuvos Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narys, aktyviai veikiantis Europos tinklo prieš rasizmą (ENAR) narys, Europos romų pagrindo organizacijų (ERGO) tinklo narys.

Rugpjūčio 2 d. paskelbta Tarptautine romų holokausto aukų atminimo diena. RVC kartu su Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“ kasmet organizuoja eilę renginių šiai dienai atminti.

Romų jaunimas aktyviai dalyvauja tarptautiniame judėjime „Youth in Action“: